Duplikaty legitymacji/indeksów

Poradnik interesanta » Duplikaty legitymacji/indeksów

Duplikaty legitymacji/indeksów wydaje się wyłącznie w wypadku utraty oryginału (zniszczenia, zagubienia, kradzieży) - Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2019r. w sprawie świadectw, dyplomów i innych druków (Dz.U. 2019, poz.1700)

W celu uzyskania duplokatu legitymacji/indeksu należy:

1. złożyć w sekretariacie wniosek do dyrektora CKU o wydanie duplikatu legitymacji/indeksu, podając powód utraty oryginału. We wniosku powinny się znaleźć również następujące informacje: imie i nazwisko, semestr, adres słuchacza.

2. dokonać wpłaty (opłata skarbowa - Dz.U. 2019, poz.1000) w wysokości 9 złotych za wydanie duplikatu legitymacji / 26 złotych za wydanie duplikatu indeksu na konto bankowe Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ciechanowie - PKO BP Nr 30 1020 1592 0000 2102 0255 1265 zamieszczając na dowodzie wpłaty następujące informacje: imię i nazwisko słuchacza oraz nazwę dokumentu, którego dotyczy opłata.

3. dowód wpłaty lub jego kopię należy dołączyć do wniosku wraz z aktualnym zdjęciem.