O szkole

 

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ciechanowie jest publiczną placówką kształcenia ustawicznego umożliwiającą uzyskanie i uzupełnienie wiedzy ogólnej i kwalifikacji zawodowych.

 

Organem prowadzącym Centrum jest powiat ciechanowski. Nadzór pedagogiczny sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty.

 

W skład Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ciechanowie wchodzą następujące publiczne ponadgimnazjalne szkoły dla dorosłych:

  1. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych;
  2. Szkoła Policealna.

 

Zajęcia dydaktyczne prowadzone są w formie konferencji oraz konsultacji zbiorowych i indywidualnych.

 

Podstawą oceniania i klasyfikowania słuchaczy są egzaminy semestralne przeprowadzane z poszczególnych zajęć edukacyjnych.

 

Centrum stwarza także możliwości zdobywania lub zmiany kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych.

 

Centrum udziela pomocy organizacyjnej, metodycznej i dydaktycznej organizatorom kształcenia ustawicznego, dokształcania i doskonalenia oraz współpracuje z urzędem pracy i pracodawcami w zakresie rekwalifikacji kadr.