RODO

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ciechanowie

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – Dziennik Urzędowy UE L 119 – dalej: RODO) Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ciechanowie informuje że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych przekazanych w celu załatwienia określonej sprawy w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ciechanowie jest CKU z siedzibą w Ciechanowie ul. Kopernika 7. tel. 23 672 25 06, e-mail: szkoly@cku-ciechanow.pl
 2. Kontakt z inspektorem danych osobowych w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ciechanowie pod adresem e-mail: inspektorodo@cku-ciechanow.pl
 3. Cele przetwarzania danych osobowych związane są z:
  a) załatwieniem dotyczącej Państwa sprawy, zgodnie z przepisami prawa oraz wewnętrznymi procedurami obowiązującymi w CKU (podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit f RODO),
  b) dochodzeniem należności w uzasadnionych przypadkach (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 4. Odbiorcami danych osobowych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
 5. Dotyczące Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez Administratora Danych, w tym profilowaniu.
 6. Każdemu z Państwa przysługują prawa:
  a) dostępu do dotyczących go danych oraz otrzymania ich kopii,
  b) sprostowania (poprawiania) danych,
  c) usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO),
  d) do ograniczenia przetwarzania danych,
  e) do przenoszenia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 20 RODO),
  f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  g) wniesienia skargi do organu nadzorczego, o którym mowa w art. 4 pkt 21 RODO.
 7.  Administrator Danych Osobowych, zgodnie z przepisami prawa administracyjnego, jak też innymi właściwymi przepisami prawa przechowywał będzie dotyczące Państwa dane osobowe przez okres wskazany w tych przepisach.
 8.  Podanie danych osobowych w celu załatwienia sprawy w Centrum Kształcenia Ustawicznego ma charakter obowiązkowy w zakresie określonym w przepisach szczególnych.

Kontakt

ul. Kopernika 7, 06-400 Ciechanów

Sekretariat Słuchaczy

szkoly@cku-ciechanow.pl
tel. 23 6722506 wew. 102

Sekretariat Kursów

kursy@cku-ciechanow.pl
tel. 23 6722506 wew. 101