Wydawanie duplikatów

Duplikaty legitymacji, indeksów

Duplikaty legitymacji/indeksów wydaje się wyłącznie w wypadku utraty oryginału (zniszczenia, zagubienia, kradzieży) – Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2019r. w sprawie świadectw, dyplomów i innych druków (Dz.U. 2019, poz.1700)

W celu uzyskania duplikatu legitymacji/indeksu należy:
1. złożyć w sekretariacie wniosek do dyrektora Zespołu Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego im, Stanisława Płoskiego w Ciechanowie o wydanie duplikatu legitymacji/indeksu, podając powód utraty oryginału. We wniosku powinny się znaleźć również następujące informacje: imię i nazwisko, semestr, adres słuchacza.
2. dokonać wpłaty (opłata skarbowa – Dz.U. 2019, poz.1000) w wysokości 9 złotych za wydanie duplikatu legitymacji / 26 złotych za wydanie duplikatu indeksu na konto bankowe Zespołu Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Płoskiego w Ciechanowie – 61 1020 1592 0000 2102 0255 0804  zamieszczając na dowodzie wpłaty następujące informacje: imię i nazwisko słuchacza oraz nazwę dokumentu, którego dotyczy opłata.
3. dowód wpłaty lub jego kopię należy dołączyć do wniosku wraz z aktualnym zdjęciem.

Duplikaty świadectw

Duplikaty świadectw ukończenia szkoły, dojrzałości wydaje się wyłącznie w wypadku utraty oryginału (zniszczenia, zagubienia) – Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2019r. w sprawie świadectw, dyplomów i innych druków (Dz.U. 2019, poz.1700)

W celu uzyskania duplikatu należy:
1. złożyć w sekretariacie wniosek do dyrektora Zespołu Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Płoskiego w Ciechanowie o wydanie duplikatu świadectwa, podając powód utraty oryginału. We wniosku powinny się również znaleźć następujące informacje: imię i nazwisko (jeśli wnioskodawca jest kobietą również nazwisko panieńskie) adres, data urodzenia osoby ubiegającej się o duplikat, rok ukończenia szkoły a także telefon kontaktowy.
2. dokonać wpłaty (opłata skarbowa – Dz.U. 2019 poz.1000) w wysokości 26 złotych na konto bankowe Zespołu Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Płoskiego w Ciechanowie, ul. Kopernika 7, 06-400 Ciechanów – 61 1020 1592 0000 2102 0255 0804, zamieszczając na dowodzie wpłaty następujące informacje: imię i nazwisko osoby ubiegającej się o wydanie duplikatu oraz nazwę dokumentu, którego dotyczy opłata. Dowód wpłaty lub jego kopię należy dołączyć do wniosku.
3. czas oczekiwania na wydanie duplikatu wynosi do 30 dni (od daty wpłynięcia wniosku wraz z kopią dowodu wpłaty)

UWAGA! DUPLIKATY ŚWIADECTW NOWEJ MATURY (OD 2005 ROKU) WYDAJE OKE

Kontakt

ul. Kopernika 7, 06-400 Ciechanów

Sekretariat Słuchaczy

szkoly@cku-ciechanow.pl
tel. 23 6722506 wew. 102

Sekretariat Kursów

kursy@cku-ciechanow.pl
tel. 23 6722506 wew. 101